Gu, Yexin, Ye Lu, Yunqiang Xiong, Xiangpeng Zhan, Taobin Liu, Min Tang, An Xie, Xiaoqiang Liu, and Bin Fu. 2023. “Advances in the Bladder Cancer Research Using 3D Culture Models”. Bladder 10 (May):e21200005. https://doi.org/10.14440/bladder.2023.856.