Qu, Mengnan, Li Zhou, Xieqiao Yan, Siming Li, Xiaowen Wu, Huayan Xu, Juan Li, Jun Guo, Xu Zhang, Hongzhao Li, and Xinan Sheng. 2023. “Advances in HER2-Targeted Treatment for Advanced/Metastatic Urothelial Carcinoma”. Bladder 10 (December):e21200012. https://doi.org/10.14440/bladder.2023.871.