Gu, Yexin, Ye Lu, Yunqiang Xiong, Xiangpeng Zhan, Taobin Liu, Min Tang, An Xie, Xiaoqiang Liu, and Bin Fu. “Advances in the Bladder Cancer Research Using 3D Culture Models”. Bladder 10 (May 30, 2023): e21200005. Accessed May 18, 2024. https://bladderj.org/index.php/bladder/article/view/856.